Zoekresultaat

619 resultaten
U heeft gezocht op: Weg

Sorteren op:
 • wijziging Rnb en Or (snelheidsmaatregel uit stikstofregister)

  Deze wijzigingsregeling schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de maximum-snelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem. In samenhang daarmee komt AERIUS Register versie 2021 beschikbaar. Daarnaast wordt met deze regeling AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven voor de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.

 • Wijziging van de Wet wapens en munitie (verkoop en dragen van messen)

  Het Ministerie van JenV bereidt ter uitvoering van het Actieplan wapens en jongeren een aanpassing voor van de Wet wapens en munitie om de verkoop aan minderjarigen van (bepaalde) gebruiksmessen en het dragen daarvan in de openbare ruimte te verbieden. 

 • Wet maatwerk bij terugvordering

  Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering. Op dit moment zijn deze instanties verplicht tot terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, SVB en UWV de ruimte om onder meer voorwaarden af te zien van terugvordering. De initiatiefwet is een gewijzigde versie van de eerder in consultatie gebrachte Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand. Vanwege fundamentele wijzigingen, zoals de uitbreiding van de reikwijdte, ten op zichte van dat voorstel is voor een nieuwe consultatie gekozen. 

 • wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen

  De huidige voorwaarden rond fiscale hygiëne bij nettopensioenregelingen – de voorschriften voor scheiding van bruto- en netto middelen binnen een pensioenfonds – passen niet meer bij de kenmerken van het nieuwe pensioenstelsel. Deze regels worden daarom met dit Besluit deels aangepast.

 • Wijziging Urm i.v.m. digitale verantwoording vervoer meststoffen

  Deze voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorziet in de uitwerking van een systeem van digitale en realtime verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (rVDM)

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

  De stikstofbelasting van de natuur in Nederland is een groot probleem. De stikstofuitstoot moet daarom worden verlaagd. Alleen zo kan de natuur herstellen en komt er weer ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten. Alle sectoren die stikstof uitstoten (industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart) moeten hun stikstofemissies terugdringen.

 • Wijziging van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding in verband met de derde sluitingsperiode

  De buitenschoolse opvang was i.v.m. coronavirus van 21 december 2021 tot 10 januari 2022 gesloten. Personen die kinderopvang afnemen zonder enige vorm van overheidsvergoeding en de kosten tijdens de sluiting geheel zelf dragen, worden tegemoet gekomen. Hiervoor is de regeling ‘Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)’ opgezet. Personen kunnen de tegemoetkoming twee maanden bij de SVB aanvragen, naar verwachting vanaf 1 oktober t/m 1 december 2022.

 • Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2)

  De stikstofbelasting van de natuur in Nederland is een groot probleem. De stikstofuitstoot moet daarom worden verlaagd. Alleen zo kan de natuur herstellen en komt er weer ruimte voor maatschappelijke en economische activiteiten. Alle sectoren die stikstof uitstoten (industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart) moeten hun stikstofemissies terugdringen.

 • (Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche)

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet via het Nationale Woon- en Bouwagenda in op het versterken van de samenwerking met de medeoverheden met als doel het versnellen van de woningbouw.

 • Wijziging Besluit burgerlijke stand 1994 ivm regels over gezamenlijk gezag door erkenning

  Op grond van initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning heeft de erkenning van een kind van rechtswege de gezamenlijke uitoefening van het gezag door de moeder en de erkenner tot gevolg. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Een daarvan is dat geen gezamenlijk gezag ontstaat als uit de akte van erkenning blijkt dat de moeder en de erkenner hebben verklaard dat de moeder alleen het gezag uitoefent. De inhoud van de erkenningsakte is opgenomen in het Beluit burgerlijke stand 1994.  Met de wijziging van dit besluit wordt mogelijk gemaakt dat de verklaring over het eenhoofdig gezag van de moeder in de erkenningsakte wordt opgenomen.