Zoekresultaat

663 resultaten
U heeft gezocht op: Weg

Sorteren op:
 • Wet versterking waarborgfunctie Awb

  Dit wetsvoorstel past de Algemene wet bestuursrecht aan. Deze aanpassing heeft tot doel de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.

 • Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

  De Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) wordt aangepast. Deze aanpassingen staan in de tweede nota van wijziging.

 • Wet toezeggingen pensioenonderwerpen

  Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer zijn een aantal toezeggingen gedaan. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze toezeggingen. Er is toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het kindbegrip te uniformeren. Deze twee dingen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor gesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

 • Wijzigingsbesluit vanwege houdverbod katten met vouworen en naaktkatten

  Deze consultatie betreft een wijziging van het 'Besluit houders van dieren'. In Nederland worden huisdieren gehouden die lijden onder hun uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld katten met vouworen en naaktkatten. Katten met vouworen hebben een ziekte, waardoor hun poten en staart dik, stijf en pijnlijk worden. Dit wordt steeds erger als de katten ouder worden. Naaktkatten hebben geen goede vacht, waardoor ze vaker ziek zijn. Naaktkatten hebben ook geen of niet werkende snor- en tastharen, wat belangrijke zintuigen zijn voor katten. De katten hebben dus veel last van hun uiterlijke kenmerken, alleen maar omdat mensen het mooi vinden. Het fokken van katten met vouworen en naaktkatten is daarom verboden in Nederland. Toch zijn er nog steeds mensen die katten met vouworen en naaktkatten kopen en verkopen. Daarom is het nodig om het houden van deze katten te verbieden.

 • Subsidieregeling versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES

  De subsidieregeling voorziet in het voornemen om rendabel bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de Caribische landen door garantieregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Nationaal Groeifonds en regelingen voor duurzame energieproductie (SDE++) open te stellen voor aanvragen uit het hele Koninkrijk. Rechtstreekse openstelling van deze regelingen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten bleek niet mogelijk. Het is daarom noodzakelijk om een passend instrumentarium te ontwikkelen met vergelijkbare doelstellingen als voor de Nederlandse instrumenten. Daarom is besloten om de regelingen uit te werken op basis van de Kaderwet overige BZK-subsidies, omdat deze daar wel een grondslag voor biedt. De Subsidieregeling versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES geeft invulling aan voornoemde met betrekking tot het Nationaal Groeifonds. 

 • Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

  Op dit moment is de Regeling dienstverlening aan huis (Rdah) van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen budgethouders en pgb-zorgverleners voor doorgaans minder dan vier dagen per week. In de Rdah wordt een aantal arbeidsrechtelijke/sociaal zekerheidsrechtelijke bepalingen uitgezonderd. Vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de uitzondering op de verplichte werknemersverzekering voor de WW niet is toegestaan. Met dit wetsvoorstel wordt in geval van pgb-zorgverlening op basis van een arbeidsovereenkomst de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen geregeld en wordt eveneens geregeld dat de overige uitzonderingen uit de Rdah in geval van pgb komen te vervallen.

 • Wijziging Urm vanwege wijziging vervoer mest en toevoegen reststoffen aan bijlage Aa

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Met de voorgestelde regeling wordt het vervoer van pony- en paardenmest naar een substraatbereider en het vervoer van meststoffen per pijpleiding verruimd en worden er enkele reststoffen toegevoegd aan bijlage Aa.

 • Aanpassingen regelgeving Geografische Aanduidingen

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Landbouwkwaliteitswet vanwege de implementatie van Verordening (EU) 2024/1143 over geografische aanduidingen. Geografische aanduidingen identificeren producten met kwaliteiten, kenmerken of reputatie als gevolg van natuurlijke en menselijke factoren die verband houden met hun plaats van herkomst. Geografische aanduidingen garanderen authenticiteit voor de consument en onderscheiden een product op de markt, wat mogelijk resulteert in een hogere verkoopprijs en grotere export.

 • Wet internationale sanctiemaatregelen

  De Sanctiewet 1977 is de schakel tussen internationale sanctiemaatregelen en nationale uitvoering. De wet geeft de overheid, bedrijven en Nederlanders instrumenten om sancties goed na te leven. De wet is in het afgelopen decennium slechts beperkt gewijzigd. Dat terwijl de omvang en complexiteit van internationale sanctiemaatregelen sterk is toegenomen, en zich zal blijven ontwikkelen. Daarom moderniseert het kabinet het sanctiestelsel en stelt zij een nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen voor.

 • Wijziging Kadasterbesluit vanwege maatregelen afschermen en zoeken op naam registers Kadaster

  Deze consultatie betreft een wijziging van het Kadasterbesluit. Het ontwerpbesluit regelt een beperking van het zoeken voor gebruikers op naam in de registers van het Kadaster.