Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1749 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • AMvB ter uitvoering van het NRF

  Geconsulteerd wordt het ontwerp van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, in verband met de implementatie van het gewijzigd Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie

 • Rijkswet op het Nederlanderschap

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de voorwaarden waaronder het Nederlanderschap wordt verkregen of verleend.

 • Kwalificatie-eisen Engels en loopbaan en burgerschap

  Deze AMvB legt de inhoud vast van loopbaan en burgerschap voor alle mbo-niveaus (bijlage 1, pag. 7 t/m 9) en het generieke onderdeel Engels voor mbo op niveau 4 ( bijlage 2, pag. 10 t/m 19). Bij het generieke onderdeel Engels geldt voor lezen en luisteren niveau B1 en voor schrijven, spreken en gesprekken voeren niveau A2.

 • Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

  Aanpassing en verbetering van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

 • Besluit gezelschapsdieren

  Het conceptbesluit stelt regels over de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren. Het besluit bevat onder andere voorschriften over het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren, de vakbekwaamheid van beheerders, de huisvesting en de verzorging van het dier. Het besluit vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999. Het besluit bevat waar mogelijk doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven de ruimte aan de betrokken sectoren om te komen tot vrijwillige certificering.

 • Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs.

  Wij vragen uw mening over de volgende onderwerpen: • wel of geen wereldoriëntatie in de eindtoets • invoering en afnamemoment van een centrale eindtoets voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde • verplicht leerling- en onderwijsvolgsysteem • het meten van de toegevoegde waarde/leerwinst en de functie daarbij van een begintoets

 • Wet tot wijziging van de Archiefwet 1995

  - het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten van de provincie. - het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen. - het verplaatsen van de advisering bij overbrenging over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.

 • Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere w

  Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk.

 • Regeling Gegevensbeheer en Afdracht

  Deze regeling vloeit voort uit de wijziging van de elektriciteits- en gaswet waarmee de slimme meter en het leveranciersmodel geïntroduceerd worden. De regeling betreft het gegevensbeheer binnen de energiesector en ziet toe op de afdracht van gelden die de energieleverancier van de afnemers int namens de netbeheerders.

 • Passend onderwijs

  De consultatie gaat over het nieuwe stelsel van passend onderwijs, inclusief de nieuwe bekostigingssystematiek (budgetfinanciering).

Zoeken
Uitgebreid zoeken