Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de concept Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet voor. Deze concept Aanvullingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem bij de Omgevingswet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur. In de Aanvullingsregeling gaat het om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-03-2020
Einddatum consultatie 31-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11402
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen worden geraakt door het aanvullingsspoor bodem bij de Omgevingswet.

Doel van de regeling
Deze Aanvullingsregeling vult de Omgevingsregeling aan met regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem. Het gaat daarbij om:
• het aanduiden van de uitgave van een norm waarnaar in het Aanvullingsbesluit bodem of de Aanvullingsregeling bodem wordt verwezen,
• het aanwijzen en geometrisch begrenzen van locaties waar specifieke regels gelden,
• meet- en rekenregels,
• gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden verstrekt en regels over het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning.
• Daarnaast bevat de Aanvullingsregeling: overgangsrecht voor de te wijzigen regelingen en
• in te trekken regelingen voor zover dat niet wordt geregeld in de Aanvullingswet Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit Omgevingswet.
De regels over grond, baggerspecie en bouwstoffen die in de Regeling bodemkwaliteit staan, worden niet opgenomen in de Aanvullingsregeling bodem; er is een aparte regeling in voorbereiding die de Regeling bodemkwaliteit aanpast aan de Omgevingswet. Deze regeling zal later dit voorjaar in consultatie gaan.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van de stelstelherziening Omgevingswet is om te komen tot een nieuw stelsel met een consistente, bruikbare set aan instrumenten, regels, procedures en normen. Dit nieuwe stelsel moet ruimte geven voor ontwikkeling en moet waarborgen bieden voor kwaliteit.
De Omgevingsregeling, inclusief de bodemregels, heeft een positief effect op het gebruikersgemak. De regels zijn samengebracht in één ministeriele regeling, omdat hiermee de regels op een toegankelijke en inzichtelijke wijze aan de gebruikers worden aangeboden.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de Aanvullingsregeling bodem bestaat uit vier delen:
Onderdeel 1 - een geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling (d.w.z. de aanvullingen/aanpassingen zijn in deze regeling met behulp van revisies aangegeven);
Onderdeel 2 – de wijziging/intrekking van regelingen en het overgangsrecht;
Onderdeel 3 – de toelichting (algemeen deel en artikelsgewijs) op de gehele consultatieversie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet;
Onderdeel 4 – aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties; in dit document zijn instructies opgenomen om te reageren op de geometrische begrenzing van locaties.

U kunt op alle vier delen van de Aanvullingsregeling bodem reageren.
Let op: De consultatie van deel 1 geldt alleen voor de AANVULLINGEN van de Omgevingsregeling, die zijn met revisies zijn aangegeven. Voor de volledigheid zijn ook de ongewijzigde delen van de Omgevingsregeling opgenomen, maar die liggen NIET ter consultatie. De Omgevingsregeling is immers al ter consultatie gelegd en is sinds 22 november 2019 officieel gepubliceerd.

U kunt tot en met 31 maart 2020 via deze website reageren op de gekleurde onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Bron: www.internetconsultatie.nl

Internetconsultatie Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Bron: www.internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl