Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2501 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet Continuïteit Ondernemingen II

  De voorgestelde regeling strekt ertoe in de Faillissementswet een regeling in te voeren voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement.

 • Wetsvoorstel Samenwerkingsschool

  Het onderwerp van de consultatie is de vereenvoudiging van de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool. Een Samenwerkingsschool is school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs gegeven wordt. Sinds 2011 is het wettelijk toegestaan om een samenwerkingsschool te vormen. Hier is echter nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de samenwerkingsschool een oplossing kan bieden in gebieden met leerlingendaling.

 • Wet stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Met dit wetsvoorstel worden maatregelen doorgevoerd om de stelselvernieuwing rechtsbijstand vorm te kunnen geven. Om de houdbaarheid van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ook voor de toekomst te waarborgen, is van tijd tot tijd vernieuwing en modernisering van het stelsel nodig.

 • Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

  Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het wetsvoorstel maakt het voor verhuurder en huurder mogelijk om in het kader van het energiezuinig maken van de woning een energieprestatievergoeding aan de verhuurder overeen te komen voor een gegarandeerde energieprestatie van de woning.

 • Ontwerpbesluit verlengbaarheid 2100 MHz-vergunningen

  Op 1 januari 2017 lopen de 2100 MHz-vergunningen af. Die frequenties worden intensief gebruikt voor 3G. Een herverdeling van de vergunningen voor na 1 januari 2017 is nodig. In dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld de vergunningen verlengbaar te maken tot 1 januari 2021.

 • Regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA's)

  Van 22 mei tot en met 20 juni 2014 is het besluit tot wijziging van een aantal luchtvaartbesluiten in verband met regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s) opengesteld voor internetconsultatie. Met dit besluit worden de documenten vastgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van vluchten met RPA’s. Met de regeling worden de eisen vastgesteld om deze documenten te verkrijgen alsmede de eisen voor opleidinginstellingen en bedrijven die luchtwaardigheidskeuringen willen verrichten.

 • Zelfrijdende auto

  De minister van Infrastructuur en Milieu wil in Nederland een stimulerend klimaat voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto scheppen. Zelfrijdende voertuigen die met elkaar en met de wegkant kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu. Het aanpassen van de huidige regelgeving maakt het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in Nederland mogelijk.

 • Vrijstelling machtiging tot voorlopig verblijf

  Vreemdelingen moeten voor langer verblijf in Nederland dan 90 dagen vanuit het buitenland toestemming vragen: een machtiging tot voorlopig verblijf, tenzij zij van die verplichting zijn vrijgesteld. De bestaande vrijstellingen, die nu nog op verschillende plaatsen in de regelgeving voorkomen, worden zoveel mogelijk bij elkaar gezet. Ook worden er enkele nieuwe categorieën vrijgesteld.

 • Besluit internationale signaleringspuntcodes voor besloten netwerken

  Wijziging van het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes in verband met het gebruik van internationale signaleringspuntcodes door besloten netwerken

 • Besluit transitnetwerk signaleringspuntcodes voor besloten netwerken

  Wijziging van het Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes in verband met het gebruik van transitnetwerk signaleringspuntcodes door besloten netwerken