Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2323 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet tot wijziging van de Archiefwet 1995

  - het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten van de provincie. - het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen. - het verplaatsen van de advisering bij overbrenging over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.

 • Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere w

  Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk.

 • Regeling Gegevensbeheer en Afdracht

  Deze regeling vloeit voort uit de wijziging van de elektriciteits- en gaswet waarmee de slimme meter en het leveranciersmodel geïntroduceerd worden. De regeling betreft het gegevensbeheer binnen de energiesector en ziet toe op de afdracht van gelden die de energieleverancier van de afnemers int namens de netbeheerders.

 • Passend onderwijs

  De consultatie gaat over het nieuwe stelsel van passend onderwijs, inclusief de nieuwe bekostigingssystematiek (budgetfinanciering).

 • Wetswijziging regionalisering brandweer

  Conceptwijziging van de Wet veiligheidsregio’s aangaande de regionalisering van de brandweer.

 • Algemeenverbindendverklaring milieuovereenkomsten

  De consultatie betreft een aanpassing van de Wet milieubeheer en een daarop gebaseerde ministeriële regeling.

 • Besluit onderzoek en oordeel gelijke behandeling

  Dit concept-besluit regelt de manier waarop het toekomstige ‘College voor de rechten van de mens’ klachten over discriminatie behandelt (de procedure). Dit besluit vervangt het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling.

 • Wet herziening gerechtelijke kaart

  Het wetsvoorstel verandert de gebiedsindeling van rechtbanken (arrondissementen) en gerechtshoven (ressorten). Het aantal arrondissementen wordt teruggebracht van 19 naar 10 en het aantal ressorten van 5 naar 4. Door de nieuwe gebiedsindeling fuseren diverse rechtbanken, zodat er 10 rechtbanken ontstaan. Daarnaast worden de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden samengevoegd. Elke rechtbank en elk gerechtshof krijgt verschillende zittingsplaatsen, in het hele land in totaal 32.

 • Verlenging AVV

  De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt de mogelijkheid om overeenkomsten tussen private partijen inzake de handel in gewasbeschermingsmiddelen algemeen verbindend te verklaren (hierna: avv). In 2009 is zo’n besluit genomen, dat op 1 januari 2011 vervalt. Het voornemen is de avv te verlengen tot 1 januari 2014.

 • gebruik bsn in de jeugdzorg

  Deze consultatie heeft betrekking op een wetsontwerp dat het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen aanbieders van jeugdzorg en het bureau jeugdzorg mogelijk moet maken.