Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de opening van Lelystad Airport in april 2019 voor. Hiervoor is een ontwerp van de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven opgesteld. Met het voorliggende ontwerp kunnen 10.000 vliegbewegingen veilig op Lelystad Airport worden afgehandeld. Dit ontwerp ligt nu voor ter consultatie. Het ministerie is op zoek naar verbeterpunten op dit ontwerp binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2017
Einddatum consultatie 02-11-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Kabinet wil de mainportpositie van Schiphol zeker stellen, zeker nu de groei van Schiphol tegen de grens aanloopt. Besloten is om Lelystad Airport te ontwikkelen om samen met Eindhoven Airport een deel van het vliegverkeer van Schiphol over te nemen. Het gaat hierbij om vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. Zo ontstaat op Schiphol ruimte die van groot belang is voor de concurrentiepositie van Nederland en daarmee onze welvaart, werkgelegenheid en bereikbaarheid.

De volgende doelgroepen worden door het ontwerp aansluitroutes op het hogere luchtruim geraakt:
- Luchtvaartsector (luchthavens, Luchtvaartmaatschappijen, General Aviation);
- Bewoners onder de invloedssfeer van de ontwerp-aansluitroutes;
- Provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland, Drenthe;
- Diverse belangenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Milieueffecten:
De milieueffecten van het vliegen van en naar Lelystad Airport zijn voor 45.000 vliegbewegingen in kaart gebracht in het MER voor het Luchthavenbesluit Lelystad. U kunt het MER raadplegen via de link onderaan deze pagina naar Alderstafel Lelystad.

Geluidseffecten:
De geluidseffecten zijn voor de aansluitroutes tot 10.000 vliegbewegingen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor kunt u de factsheet geluid in de bijlagen en de link naar de geluidsimulatie van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) raadplegen.

Voor de aansluitroutes hoeft geen MER te worden gemaakt. De staatssecretaris heeft in het overleg met de Tweede Kamer op 4 oktober 2017 aangegeven de geluidseffecten van het ontwerp aansluitroutes te bespreken met de Commissie MER en na te gaan of de effecten goed in beeld zijn gebracht.

Valschermspringen:
Voor het valschermspringen op Teuge worden effecten voorzien. Zie voor dit onderwerp de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 12 september 2017 via de link onderaan deze pagina.

Waarop kunt u reageren

Het doel van het ontwerp en de uiteindelijke vaststelling van de luchtverkeersroutes is om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te bewerkstelligen, binnen de uitgangspunten van het Kabinet.

U kunt uw verbetervoorstellen op de ontwerpaansluitroutes tot en met 2 november 2017 indienen via deze website. Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat de voorgestelde verbeteringen passen binnen geldende uitgangspunten van het Kabinet (zie voor de uitgangspunten het “Beleidsvoornemen aansluitroutes Lelystad Airport”). U kunt de overzichts- en detailkaarten en bijbehorende toelichting onderaan deze pagina raadplegen.

De minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu weegt samen met de minister van Defensie af of uw verbetervoorstellen aanleiding geven tot wijziging in het ontwerp van de aansluitroutes.
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het resultaat van de internet consultatie. Daarvoor wordt, zoals toegezegd in het overleg met de Tweede Kamer op 28 september 2017, een bewonersvertegenwoordiging om advies gevraagd.

Alle luchtverkeersroutes ten behoeve van de Lelystad Airport worden door de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in overeenstemming met de minister van Defensie vastgesteld en gepubliceerd in de Luchtvaartgids.

Let op!
Indien u een reactie indient en niet gebruik maakt van de bevestigingslink, dan wordt uw reactie alsnog handmatig verwerkt. U ontvangt hiervan geen bevestiging.

Wanneer u vervolgens probeert via de bevestigingslink te bevestigen of nogmaals probeert een reactie in te dienen met hetzelfde emailadres, krijgt u de mededeling dat de website tijdelijk onbereikbaar is. Uw reactie is dan wel opgenomen in de internetconsultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Alderstafel Lelystad

Bron: www.alderstafellelystad.nl

Beantwoording kamervragen luchthaven Lelystad, 12 september 2017

Bron: www.rijksoverheid.nl

Beantwoording kamervragen Luchtruimvisie, 27 september 2017

Bron: www.rijksoverheid.nl

Beantwoording kamervragen LVNL-rapport, 19 september 2017

Bron: www.rijksoverheid.nl

Beantwoording kamervragen vluchtroutes Lelystad, 12 september 2017

Bron: www.rijksoverheid.nl

Brief Luchtvaartbeleid d.d. 21 februari 2018

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Geluidsimulatie NLR

Bron: www.nlr.nl

Ontwerpbesluit verder in procedure

Bron: www.platformparticipatie.nl

Kamerstuk Overzicht van de reacties op consultatie

Bron: www.tweedekamer.nl