Rarro

De aanpassing Rarro (Regeling algemene regels ruimtelijke ordening) betreft: toevoeging 2 antennelocaties Scheveningen en Woensdrecht, kaartcorrectie antennelocaties Huisduinen, uitwerking Barro voor civiele radar Schiphol TAR West, toevoeging militaire radar Wemeldinge en civiele secundaire radar Schiphol Centrum, aanwijzen van reserveringsstroken i.v.m. verbreding van de A20, A15 en A2, grenswijziging militair oefenterrein Vughtsche Heide, vervallen aanwijzing milit. luchtvaartterrein Brüggen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2020
Einddatum consultatie 29-04-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10950
Onderwerpen Ruimtelijke ordening Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. gemeentebesturen

2. provinciebesturen

3. andere belanghebbenden, d.w.z. door de regelgeving geraakte bewoners, bedrijven en NGO's

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Kader
Aanleiding voor de huidige aanpassing van de Rarro vormt regulier onderhoud daarvan en daarnaast de binnenkort vast te stellen aanpassing van het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening). Voor de voorhangversie daarvan wordt verwezen naar: Tweede Kamer vergaderjaar 2018–2019, Kamerstuk: 29 383, nr. 327. Onder Overige documenten (hieronder) is deze voorhangversie enkel ter informatie bijgevoegd, u kunt daarop dus niet meer reageren, want de consultatie die daarover plaatsvond in 2019, is gesloten.

Informatief
Het Barro is een algemene maatregel van bestuur die de nationale belangen uit de Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR) naar juridische regels vertaalt. Die regels omvatten instructies aan andere overheden die door hen moeten worden opgevolgd. Kaartbeelden en tabellen die daarbij van belang zijn, zijn in de ministeriële regeling Rarro opgenomen.

Omgevingswet
Deze aanpassing van de Rarro wordt beleidsneutraal omgezet naar het stelsel van de Omgevingswet. Met deze consultatie wordt uitvoering gegeven aan artikel 23.4 van de Omgevingswet.

Effecten voor de doelgroepen
ad 1. gemeentebesturen: bij de eerstvolgende bestemmingsplan-/omgevingsplanherziening zullen de instructies van deze aanpassing van het Rarro door de gemeentebesturen in acht genomen moeten worden.

ad 2. provinciebesturen: aanpassing van provinciale streekplannen en provinciale omgevingsvisies.

ad 3. voor andere belanghebbenden, d.w.z. door de regelgeving geraakte bewoners, bedrijven en NGO's geldt het volgende:
juridisch gezien ontstaan pas veranderingen als de instructies zijn opgevolgd in de eerstvolgende herziening van bestemmings-/omgevingsplannen.
Die plannen binden de burgers immers (pas).

Waarop kunt u reageren

Op elk onderdeel van de aanpassing van de Rarro.
Die omvat de aanpassing van geometrie d.w.z. kaartbijlagen en van tabellen uit de nu geldende regeling.

Ter info
De daarmee corresponderende regelgeving ligt zoals hierboven al werd aangegeven, vast in het Barro. Dat besluit is in 2019 in consultatie geweest. Die is nu gesloten.
U kunt daarop dus niet meer reageren.

Wegwijzer 1:
Alle kaartbijlagen van de conceptregeling zijn hieronder onder Overige documenten opgenomen. De weergave op die plaats en niet daarboven d.w.z. direct achter concept-aanpassing Rarro hangt samen met de programmering van internetconsultatie.
U kunt op elke kaartbijlage reageren.
NB. Juridische status
Deze kaartbijlagen maken wel degelijk deel uit van de ministeriële regeling zelf en niet van de toelichting daarbij. Al deze bijlagen worden dus bij de definitieve vaststelling van de regeling in de Rarro zelf ingevoegd.

Wegwijzer 2:
Tijdens de internetconsultatie kan via ruimtelijkeplannen.nl de begrenzing van die bijlagen op een gedetailleerd niveau bekeken worden. De link is hieronder onder Externe bronnen aangegeven.

Kortom
U kunt reageren op elk voorstel tot aanpassing van de Rarro.
Graag duidelijk aangeven op welk specifiek onderwerp/welk onderdeel van de ontwerpregeling u reageert.
U kunt uw reactie geven door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

ruimtelijkeplannen.nl

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl