Wijziging Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijzigt het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht. Dit is nodig, omdat één van de partijen in de transportketen van gevaarlijke stoffen door de lucht niet onder het huidige systeem van erkenningen valt. Het is de ‘logistieke dienstverlener’, die gevaarlijke goederen voor derden in opslag heeft, gereed maakt voor verzending of aanbiedt voor vervoer door de lucht. Voor deze partij wordt nu een eigen soort erkenning ingevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-05-2022
Einddatum consultatie 22-06-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13937
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Logistieke dienstverleners;
• Erkende opleidingsinstellingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;
• ILT (Toezichthouder);
• ANVS.

Het doel van het wijzigingsbesluit is om het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen aan te passen zodat deze beter aansluit bij de huidige praktijk. Eén van de stakeholders in de vervoersketen van gevaarlijke stoffen door de lucht is niet opgenomen in het erkenningensysteem. Het betreft de ‘logistiek dienstverleners’, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die gevaarlijke stoffen contractueel voor derden in opslag heeft, deze gereed maakt voor verzending en namens de eigenaar aanbiedt voor vervoer door de lucht. Momenteel wordt deze stakeholder (ten onrechte) aangemerkt als E-light erkenningshouder. De ‘logistiek dienstverlener’ valt ook niet onder de bestaande definitie van een A-erkenningshouder omdat deze stakeholder geen eigenaar van de goederen is. Ook kan deze stakeholder niet als een E-erkenningshouder worden aangemerkt. Immers, E-erkenninghouders zijn gespecialiseerde bedrijven die alle taken en verantwoordelijkheden van een afzender kunnen overnemen. Zij zijn o.a. in staat om stoffen te classificeren, en mogen ook afvullen en herverpakken. De logistieke dienstverlener mag deze handelingen niet uitvoeren.
Om dit gebrek in het erkenningensysteem op te lossen wordt voor de logistiek dienstverlener de ‘D-erkenning’ geïntroduceerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door deze aanpassing wordt de logistieke dienstverlener wettelijk opgenomen in het erkenningensysteem. Door het opnemen van een definitie voor de D-erkenning wordt het duidelijk welke organisaties als logistieke dienstverlener worden aangemerkt.
Daarnaast is de definitie van een E-erkenninghouder aangepast. Hiermee wordt het verschil tussen een D-erkenninghouder en E-erkenninghouder verder aangescherpt. De stakeholders die nu worden aangemerkt als E-light erkenninghouders zullen ambtshalve worden omgezet naar D-erkenninghouders. Deze aanpassing van het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht leidt tot een verhoging van de luchtvaartveiligheid.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 22 juni 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl