Wijziging Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, en de bijlagen van enkele aanverwante regelingen (VLG, VSG en VBG). De systematiek van het verlenen van erkenningen wordt gewijzigd: er wordt voortaan verwezen naar concrete handelingen en niet meer naar opsommingen in andere systemen. Daarnaast worden enkele zaken gecorrigeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-11-2019
Einddatum consultatie 05-12-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 4043
Onderwerpen Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven die een erkenning aanvragen;
• Bedrijven die zijn erkend (erkende instanties);
• Onderaannemers van erkende instanties;
• Fabrikanten;
• Testlaboratoria.

Doelen van de wijziging:
In de huidige regeling wordt in een te verlenen erkenning voor concrete handelingen verwezen naar de betreffende randnummers uit het ADR, RID en ADN (vervoer gevaarlijke stoffen over respectievelijk de weg, het spoor en de binnenwateren), die tweejaarlijks Europees worden aangepast. Door de wijziging wordt nu rechtstreeks verwezen naar handelingen waarvoor een erkenning kan worden aangevraagd. Hierdoor behoeft de regeling niet langer tweejaarlijks te worden aangepast.
Voorts zijn de lijsten in de vertaalde versies van het ADR, RID en ADN, te weten het VLG, VSG en VBG, waarin de bevoegde autoriteiten zijn aangewezen voor het verrichten van bepaalde handelingen met gevaarlijke stoffen, geactualiseerd.
Tenslotte zijn via deze regeling enkele voorschriften aangepast over controle praktijken die gelden voor de erkende instanties. Dit ten behoeve van de uitvoering en (handhaving)praktijk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aan overheidszijde zal deze regeling het effect hebben van een vermindering van de administratieve- en financiële lasten vanwege het feit dat de regeling nu niet meer tweejaarlijks hoeft te worden aangepast aan de gewijzigde internationale transportregelgeving voor gevaarlijke stoffen. De effecten van het wijzigen van deze systematiek van de regeling zijn voor het bedrijfsleven nihil.
Met de wijziging van artikel 17 van de regeling zijn administratieve lasten gemoeid voor de onderaannemers van de erkende instantie. Dit is echter onvermijdelijk vanwege het feit dat deze bedrijven onder de erkenning van een erkende instantie werken en controle op deze werkzaamheden mogelijk moet zijn. De controle (audit) op de handelingen (artikel 2, onderdeel b, van deze regeling) is geborgd door middel van het betreffend kwaliteitsborgingsprogramma. De controle op het kwaliteitsborgingsprogramma wordt nu aan de markt overgelaten; dat wordt efficiënter geacht vanwege de aanwezige kennis op dit vlak bij de marktpartijen (de erkende instanties).
De financiële effecten van het verschuiven van deze controle worden als nihil ingeschat voor de (erkende) instanties. Er kunnen extra administratieve lasten en kosten optreden, maar deze kunnen worden doorberekend naar de uitvoerende partijen die deze handelingen daadwerkelijk verrichten. Voor de uitvoerende partijen zullen de kosten ten hoogste gelijk blijven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 5 december 2019 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl