Regeling preventieve beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

Deze regeling strekt ertoe dat iedere decentrale bestuurder een vergoeding kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen, zonder dat dit door een vertegenwoordigend orgaan kan worden goed- of afgekeurd. Dit draagt bij aan de veiligheid van decentrale bestuurders.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2020
Einddatum consultatie 14-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De betrokkenen zijn decentrale bestuurders en hun werkgevers. Onder decentrale bestuurders wordt verstaan: commissarissen van de Koning en gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, en de voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van waterschappen. De werkgevers zijn de gemeenten, provincies en waterschappen. De kosten voor de basismaatregelen preventieve beveiliging vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van de gemeente, provincie of waterschap.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Decentrale bestuurders zijn publieke functionarissen die hun ambt zonder dwang en drang moeten kunnen uitoefenen. Het waarborgen van de veiligheid van bestuurders is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie. Daarom beoogt deze regeling de veiligheid van de woningen van decentrale bestuurders te verhogen.

Waarop kunt u reageren

De regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling rechtpositie decentrale politieke ambtsdragerrs

Bron: wetten.overheid.nl