Wijziging Loodsenwet, Besluit en Regeling markttoezicht registerloodsen i.v.m. actualisatie markttoezicht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Loodsenwet en van het Besluit en de Regeling markttoezicht registerloodsen. De voorgestelde wijzigingsregelgeving is een direct gevolg van de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen. Daaruit bleek dat de beleidsdoelen die ten grondslag lagen aan deze wet onvoldoende bereikt worden en dat het toezichtmodel niet optimaal functioneert. De wijzigingsregelgeving brengt hierin verbetering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-09-2019
Einddatum consultatie 06-10-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 4625
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Het Nederlandse Loodswezen
• De Autoriteit Consument en Markt
• De sector, waaronder afnemers van loodsdiensten en havenbedrijven

Doel van de regelgeving

De wijzigingsregelgeving beoogt onder meer dat:
• een optimale verhouding tussen prijs en prestatie van de loodsdienstverlening wordt bereikt;
• de tarieven zich gelijkmatig ontwikkelen;
• het Loodwezen een prikkel ervaart om efficiency te realiseren;
• gebruikers profiteren van de behaalde efficiency voordelen;
• het toezichtmodel wordt geoptimaliseerd.
Daarnaast wordt de regelgeving geactualiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van het tuchtrecht en worden de artikelen over de tariefvaststellingsprocedure aan de bestaande praktijk aangepast.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen die naar verwachting het meest effect zullen sorteren in het markttoezicht zijn de introductie van de integrale uurvergoedingen en van de efficiencyprikkel. Deze maatregelen hebben namelijk impact op de loodsgeldtarieven. Met de maatregelen moet de tariefontwikkeling meer gelijkmatig worden (een nieuw beleidsdoel) en een optimale verhouding tussen prijs en prestatie van de loodsdienstverlening worden bereikt. Dit is een bestaand beleidsdoel.

Een andere belangrijk verwacht effect is dat het Loodswezen een prikkel ervaart om efficiënter te gaan werken, doordat het in bepaalde omstandigheden verplicht is een efficiencykorting toe te passen op de loodsgeldtarieven. Deze korting komt rechtstreeks ten goede aan de afnemers van loodsdiensten in een jaar waarin die korting op de tarieven geldt. Het is echter de bedoeling dat het Loodswezen een efficiëntere werkwijze ontwikkelt waarvan de effecten structureel ten goede komen aan de afnemers doordat het lagere, of in ieder geval minder hard stijgende, tarieven betaalt.

Over de werkwijze van de registerloodsen en de kwaliteit van de loodsdienstverlening moet met de sector een dialoog ontstaan, waarin gezamenlijk wordt gezocht naar optimalisering van de dienstverlening.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 oktober 2019 via deze website een reactie geven op de gehele wijzigingsregelgeving en de toelichtingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee de regelgeving waar mogelijk te verbeteren.

LET OP!
De ontwerpwijziging van de Loodsenwet vindt u onder “concept regeling”. De ontwerpwijzigingen van het Besluit en de Regeling markttoezicht registerloodsen treft u aan onder “Overige documenten”. De toelichtingen zijn in de ontwerpwijzigingen opgenomen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl