Rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

Per 1 juli 2015 wordt het trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) ingevoerd. Iedereen die met een tractor (landbouw- of bosbouwtrekker, LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg rijdt, moet dan een T-rijbewijs hebben. Uitgezonderd van de rijbewijsplicht zijn de landbouwbouw- en bosbouwvoertuigen en MMBS'en die smaller zijn dan 1.30 meter en die een van de volgende functies hebben: maaien, vegen, poepzuigen, sneeuw verwijderen of strooien, onkruid besproeien of heffen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-02-2015
Einddatum consultatie 06-03-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid en aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
De Eerste Kamer heeft op 2 december 2014 ingestemd met de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs). Onderhavige ontwerpregeling strekt tot wijziging van een drietal ministeriële regelingen in verband met het besluit om voor de bestuurders van deze motorrijtuigen een rijbewijsplicht in te voeren. Het betreft allereerst de aanpassing van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Met deze wijziging wordt geregeld dat de geschiktheidseisen die gelden voor de groep 1-rijbewijzen (dat zijn de rijbewijscategorieën A1, A2, A, B en B+E) ook gelden voor de rijbewijscategorie T. De tweede wijziging betreft de aanpassing van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. Deze wijziging voorziet erin dat bestuurders van rijbewijsplichtige landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid voor de instroom in de vorderingsprocedure in verband met snelheidsovertredingen worden gelijkgesteld met bromfietsen. Ten slotte is een wijziging opgenomen van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009. Het gaat hier om vaststelling van de eisen waaraan moet worden voldaan om een WRM-certificaat voor de rijbewijscategorie T te verkrijgen .
Daarnaast worden de ontwerpregelingen eisen theorie-examen en eisen praktijkexamen rijbewijscategorie T voorgelegd, elk met een bijlage. Beide regelingen betreffen een uitwerking van het besluit om voor de bestuurders van deze motorrijtuigen een rijbewijsplicht in te voeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuurders vanaf 16 jaar van landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid, die breder zijn dan 1 meter 30, loonbedrijven, rijschoolhouders, agrarische opleidingsscholen, CBR, RDW, politie, tractorfabrikanten, historische tractorverenigingen en branche-organisaties.

Iedereen die met een tractor (landbouw- of bosbouwtrekker, LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg rijdt, moet per 1 juli 2015 een T-rijbewijs hebben. Er is voorzien in een overgangsrecht: persoon die op het tijdstip van inwerkingtreding in het bezit is van een rijbewijs B dat nog geldig is of waarvan de geldigheid is verlopen door het verstrijken van de geldigheidsduur, kan nog maximaal 10 jaar met dat rijbewijs B een LBT of een MMBS besturen. Bij de periodieke verlenging van het rijbewijs kan dan meteen een rijbewijs T worden verkregen.
Ook voor personen aan wie voor het tijdstip van inwerkingtreding een zgn. trekkercertificaat voor jeugdigen was afgegeven geldt overgangsrecht. Zij kunnen tot 1 juli 2016 met dat trekkercertificaat een LBT of een MMBS blijven besturen en in die periode kunnen zij dat trekkercertificaat overeenkomstig de daarvoor vastgestelde procedure omwisselen voor een T-rijbewijs.
Het blijft wel mogelijk om zonder rijbewijs op bijvoorbeeld een akker te rijden. Invoering van de rijbewijsplicht is alleen mogelijk door aanpassing van regelgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt op dit moment, samen met diverse branche vertegenwoordigers, de uitvoeringregelingen uit.

Verwachte effecten van de regeling

Invoering van de rijbewijsplicht voor tractoren en MMBS’en wordt gezien als een van de maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Dit laatste rechtvaardigt de voorgestelde invoering van de rijbewijsplicht. Het niet-invoeren ervan zal er toe leiden dat niet elk instrument wordt benut om een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers te bewerkstelligen.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om alle belanghebbenden te consulteren over de regelgeving in voorbereiding en hen de gelegenheid bieden een reactie te geven op de conceptregelingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regelingen wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie